Elektripaigaldiste mõõtmised ja katsetused

Elektripaigaldistes vajalike katsetuste ja mõõtmistega tegeleb Empower AS-i EAK poolt akrediteeritud Katselabor.

Katselabor omab võimekust tegutseda kogu Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu territooriumil.

Laboril on akrediteeritud ja kasutusel standardiseeritud mõõtemeetodid järgmiste mõõtmiste teostamiseks:

  1. Pinnase eritakistuse mõõtmine (Wenneri meetod).
  2. Maandustakistuse mõõtmine erinevatel meetoditel*1.
  3. Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll.
  4. Isolatsioonitakistuse mõõtmine, kuni 10kV pingega.
  5. Rikkevoolukaitselülitite kontroll.
  6. Rikkesilmuse näivtakistuse kontroll.
  7. Puutepingete mõõtmine KP ja MP paigaldistes*1.
  8. Valgustustiheduse mõõtmised

*1 Sobiv mõõtemeetod valitakse kliendiga koostöös.

Kirjeldatud mõõtmiste teostamiseks vajalikud mõõtemeetodid on kirjeldatud akrediteerimistunnistuse lisas L115 toodud standardites.

*Kui soovitakse, et labor teostaks mõõtmisi väljatoodust erinevate mõõtemeetoditega, tuua see nõue välja pakkumise küsimisel ja tellimuses. Labori esindaja arutab tellijaga teema läbi ja otsustab edasise tegevuse.

*Tellija poolt vastavusavalduse soovimisel katsetuste ja mõõtmiste tulemuste suhtes, tuleb pakkumise küsimisel ja tellimuses otsustusreegel selgelt määratleda. Labori esindaja arutab tellijaga teema läbi ja otsustab edasise tegevuse.

*Kaebuste osas labori tegevuse kohta palun võtta ühendust Katselabori esindajaga.

 

Empower AS Katselabori juhataja
Jaan Pukk
Tel. 5172765
e-kiri: jaan.pukk[a]empower.ee

Katsetööde tellimus